Regulamin sprzedaży

Postanowienia Ogólne:

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.smellslikescandal.eu prowadzony jest przez Matyl Co Anna Matyl, Bieńkówka 454, 34-212 Bieńkówka, NIP: 5521714058, REGON:122670252 , e-mail info@smellslikescandal.pl, tel: +48731113152, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.smellslikescandal.pl. 
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 3. Sprzedawca – Matyl Co Anna Matyl., Bieńkówka 454, 34-212 Bieńkówka, NIP: 5521714058, REGON:122670252,telefon: +48 731113152 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 6. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Zamówienia:

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.smellslikescandal.pl. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.smellslikescandal.eu.

3. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.

4. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 7 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).

5. Dowodem zakupu towaru jest e-mail potwierdzający zakup produktu na stronie www.smellslikescandal.pl który klient podał podczas składania zamówienia.

6. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia  uiszczane są poprzez system płatności, "Płatności Shoplo" świadczone przez firmę BlueMedia oraz kartą w systemach:

- Visa

- Visa Electron

- MasterCard

- MasterCard Electronic

- Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

7. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. Reklamacja produktu (rękojmia za wady)

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
  1. wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: info@smellslikescandal.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę kupującego;
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. potwierdzenie zamówienia, faktura, dowód przelewu itp.);
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 4. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie a co za tym idzie prześle mu towar wyzbyty wad lub zwróci pieniądze w terminie 7 dni roboczych.


8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl